Under 10 BoysUnder 10 GirlsUnder 10 Girls Round 6Under 12 Boys Pennant NW Round 6Under 12 Boys Shield B Round 6Under 12 Boys vs KBHUnder 12 Girls