54 Suo55 Poon56 Hook57 King58 GigiBT59 He60 Tong61 Stuart63 WangA64 Li65 WangH66 King67 Gao68 Argentino69 Duan70 YuweiLi71 Suo72 Adam73 Wolchyn74 Longmuir75 Hardy76 Reid77 YuyanLi